سازمان اجتماعی ارج

با در نظرداشت نیازمندی های جامعه از نقطه نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ضرورت مبرم به حمایت از اقشار مختلف جامعه جهت رفع نیازمندی های یاد شده؛ سازمان اجتماعی ارج به تأسی از حکم قانون اساسی و قانون جمعیت های افغانستان به هدف انجام فعالیت ها و ارائه¬ی مساعدت های اجتماعی، مساعدت به مستمندان، مبارزه علیه رسوم و رواج های غیر شرعی و غیر قانونی، مبارزه علیه تعصبات زبانی، قومی، نژادی و سمتی، ایجاد و احداث مراکز و بناهای خیریه، مساعدت های تحصیلی، ارائه مشاوره تحصیلی، برگزاری برنامه های آموزشی، ارائه مساعدت های تخنیکی و علمی به سازمان های آموزشی و تحصیلی، ایجاد فرصت های تحصیلی برای متعلمین و محصلین، ارائه مساعدت های کاریابی و اشتغال زایی، مشاوره کاریابی، ایجاد فرصت های کاری برای جوانان، ارائه خدمات حفظ و بهبود محیط زیست، خدمات حفظ الصحه، برگزاری برنامه های تعلیمی حفظ الصحهمساعدت های حفظ محیط زیست و مساعدت های حقوقی؛ با ماهیت غیر سیاسی، غیر دولتی، مستقل و غیر انتفاعی از طرف جمعی از خیرین و مبتکرین جامعه ایجاد شده و با باز گذاشتن امکان عضویت سایر افراد جامعه، خصوصیت نهادی همه شمول و مربوط به همه افراد ملت شریف افغانستان را به خود اختصاص داده است .

درباره ما

معرفی

با در نظرداشت نیازمندی های جامعه از نقطه نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ضرورت مبرم به حمایت از اقشار مختلف جامعه جهت رفع نیازمندی های یاد شده؛

[ادامه مطلب]

اهداف

سازمان اجتماعی ارج با برخورداری از اعضای مجرب و متعهد و نیز همکاری و همراهی همه جانبه¬ی ملت آگاه و خیرخواه افغانستان برای تحقق اهداف ذیل ایجاد گردیده است:

[ادامه مطلب]

ارزش ها

1. پابندی به احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور
2. در نظرداشت و اولویت دهی به منافع ملی کشور در اجرای تمامی فعالیت ها

[ادامه مطلب]

شرکاء کاری

[ادامه مطلب]

فعالیت هافعالیت های اجتماعی- فرهنگی

ما معتقدیم که فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در راستای نهادینه ساختن فرهنگ شهروندی، زیربنای اصلی ارتقاء و توسعۀ جامعه و کشور به شمار می رود.

فعالیت های تعلیمی- تحصیلی

ثروت اصلی یک جامعه عبارت از اشخاص و افراد تعلیم یافته و تحصیل کرده در آن جامعه می باشد. در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شود، کشورهای

فعالیت های حقوقی- مشورتی

زیستن در اجتماع و دنیایی که در آن عدالت تأمین بوده و به عبارت دیگر همه اعضایش حقوق و وجایب خود و دیگران را بدانند و با ظلم بر حقوق دیگران نتازند،

فعالیت های کاری (شغلی)

رشد روز افزون بیکاری در کشور نگران کننده بوده و درین اواخر به معضلی جدی مبدل شده است؛ قربانیان اصلی این وضع به صورت خاص قشر جوان و

فعالیت های محیط زیستی

محیط زیست یا به عبارت ساده تر مکانی که انسان ها در آن زندگی می کنند نقش خیلی اساسی و مؤثری در سلامت روانی و جسمی انسان ها و کیفیت

آخرین اخبار و فعالیت هاحفر چاه و اعمار ذخیره آب برای آسیب دیدگان زمین لرزه پکتیکا

ثور ۱۴۰۲

سازمان اجتماعی ارج خوشبختانه به ادامه فعالیت های اجتماعی و بشردوستانه خود این بار پروژه مؤثر و مفید آبرسانی را برای آسیب دیدگان زمین لرزه پکتیکا تکمیل و به بهره برداری سپرد.

برگزاری جشن نهال شانی در شهر کابل به ابتکار سازمان اجتماعی ارج

حوت ۱۴۰۱

سازمان اجتماعی ارج به ادامه فعالیت های فرهنگی اجتماعی و بشردوستانه خود به تاریخ ۲۴ حووت سال ۱۴۰۱ خورشیدی برای ایجاد فضای سبز در شهر کابل به تعداد 300 اسله نهال را برای ریاست سرسبزی شهر کابل هدیه

اهدای ادویه برای کلینیک CHC ولسوالی گیان ولایت پکتیکا

دلو ۱۴۰۱

ولسوالی گیان ولایت پکتیکا از جمله ولسوالی های است که باشنده گان آن در اثر زمین لرزه در این ولایت آسیب های جانی و خسارات مالی را متحمل شدند. نهاد اجتماعی ارج و آسایش افغان با فرارسیدن فصل زمستان و بعد از سنجش نیازهای اساسی